Praktycznie dla każdej platformy sprzętowej, od komputera klasy PC począwszy, poprzez Macintosh, aż do stacji roboczej Sun Sparc Station - istnieje już odpowiedni hardware i software służący do produkowania aplikacji CD-I. Najczęściej programy przeznaczone dla CD-I opracowuje się zespołowo z wykorzystaniem heterogenicznej sieci komputerowej. Na jednym stanowisku roboczym dokonuje się, za pomocą skanera, dygitalizacji i przetwarza grafikę, na drugim natomiast - przeprowadza obróbkę danych audio, a na trzecim - przygotowuje się animacje. Kolejne stanowiska służą np. do konwersji danych, konsolidacji pracy zespołu itp. Programy mogą być pisane w języku C, jednakże istnieją już bardzo wygodne w użyciu pakiety do tworzenia aplikacji multimedialnych, zwane programami autorskimi. Spośród programów i języków autorskich wymienić należy produkty takie jak: Mediamogul czy CD-I-Talk autorstwa firmy Optlmage. Onegdaj tworzenie aplikacji CD-I było czynnością bardzo trudną i pracochłonną, ze względu na brak odpowiednich narzędzi dla projektanta i programisty. W chwili obecnej sytuacja uległa znacznej poprawie. Otóż przetwarzanie danych audiowizualnych może się odbywać na rozmaitych platformach, za pomocą bardzo zróżnicowanego oprogramowania. Pliki w różnych formatach, otrzymane w wyniku takiego przetwarzania można przekonwertować, za pomocą specjalistycznych pakietów o nazwach „Audio Conversions Tools" i Jmage Conversions Tools" do standardu wymaganego przez technologię CD-I.